ศูนย์การอบรม STEM สพฐ. 26 แม่จันวิทยาคม เชียงราย

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล  โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ETV และ OBEC Channel ไปที่ ศูนย์การอบรมของทุกสังกัด ทั่วประเทศ

วัน เวลา และสถานที่

  • กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 19 - 21 เมษายน 2560
  • กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 26 - 28 เมษายน 2560
  • กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560
  • ณ ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาตามสังกัดของท่าน

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องจัดเตรียม

  1. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แท๊บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ Smartphone กลุ่มละ 1 เครื่อง สำหรับบันทึกข้อมูลส่วนตัวใน Google Form ตอบคำถาม อภิปราย และส่งผลงานทาง Facebook Live
  2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค พร้อมโปรแกรม Geogebra กลุ่มละ 1 เครื่อง สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ www.geogebra.org (ใช้สำหรับกิจกรรม สเลอปี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 20 เมษายน 2560)