ผลงานทางวิชาการ

 

 

เรื่อง  การแต่งกาพย์ยานี ๑๑

                     

         

แบบฝึกหัดการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว