เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 4

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้วิชาช่างทำผ้าบาติก รหัสวิชา ง 30225

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง การทำผ้าบาติกและเทคนิคการสร้างลวดลายบนผ้าบาติก

 

ข้อที่

คำตอบที่ถูกต้อง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10