แผนปฏิบัติการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2555 (คณิตศาสตร์)

กลยุทธ์ของโรงเรียน           ข้อ 2 , ข้อ 5

มาตรฐานและตัวชี้วัด         มฐที่ 11

งาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์สำเร็จ

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณ

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

วัสดุสำนักงาน

1.กระตุ้นให้นักเรียนสนใจในวิชาคณิตศาสตร์

2.ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีวัสดุ สื่อ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

3.ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนได้เต็มศักยภาพ

 

 

ได้รับวัสดุ อุปกรณ์ที่จัดซื้อครบตามความต้องการและตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

ครูและนักเรียนมีวัสดุ สื่อ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนร้อยละ 80

.ค55-ก.ย55

พ.ย.55-มี.ค 56

25,000

แผนปฏิบัติการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2555

กลยุทธ์ของโรงเรียน           ข้อ 3

มาตรฐานและตัวชี้วัด         มฐที่3,4และ 10

งาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์สำเร็จ

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณ

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

คณิตคิดในใจ

1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิดคำนวณ ใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์

2. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการแข่งขันคณิตคิดในใจ

 

 

 

1.จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการ

2.มีตัวแทนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่ได้คะแนนสูงสุดเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ

1.ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ทุกคนเข้าร่วมทุกคน

2.ได้ตัวแทนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อส่งเข้าแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น

ก.ค. 55

-

3,000

 

 

งาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์สำเร็จ

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณ

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

คณิตคิดในใจ

3.ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนสนุกกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

4.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนได้นำความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตประจำวัน

5.ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรัก ความสนใจมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

 

3.จำนวนผู้เรียนที่สุ่มทำแบบประเมินในการจัดกิจกรรมในโครงการนี้ต่อความพึงพอใจของกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2555

กลยุทธ์ของโรงเรียน           ข้อ 3

มาตรฐานและตัวชี้วัด         มฐที่1 – 7 และ 10

งาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์สำเร็จ

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณ

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

ค่ายคณิตศาสตร์

ม.ต้น

1.ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนคณิตศาสตร์และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2.พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน

 

1.นักเรียนม.ต้นที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

2.จำนวนผู้เรียนที่สุ่มทำแบบประเมินในการจัดกิจกรรมในโครงการนี้ต่อความพึงพอใจของกิจกรรม

 

1.นักเรียนม.ต้นที่เข้าร่วมโครงการทุกคนมีความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

2.ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคนเกิดทักษะในการจัดบรรยากาศในการเรียนรู้

 

-

พ.ย.55-ม.ค.56

5,000

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2555

กลยุทธ์ของโรงเรียน           ข้อ 3

มาตรฐานและตัวชี้วัด         มฐที่ 1 – 7 และ 10

งาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์สำเร็จ

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณ

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

ค่ายคณิตศาสตร์

ม.ปลาย

1.ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนคณิตศาสตร์และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน

 

1.นักเรียนม.ปลายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

2.จำนวนผู้เรียนที่สุ่มทำแบบประเมินในการจัดกิจกรรมในโครงการนี้ต่อความพึงพอใจของกิจกรรม

1.นักเรียนม.ปลายที่เข้าร่วมโครงการทุกคนมีความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

2.ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคนเกิดทักษะในการจัดบรรยากาศในการเรียนรู้

 

-

พ.ย.55-ม.ค.56

5,000

 

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2555

กลยุทธ์ของโรงเรียน           ข้อ 3

มาตรฐานและตัวชี้วัด         มฐที่ 3 -4 และ10

งาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์สำเร็จ

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณ

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

180IQ

1.นักเรียนมีทักษะในด้านการคิดคำนวณดีขึ้น

2.สร้างเสริมเทคนิคการคิดคำนวณให้กับนักเรียน

3.นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนคณิตศาสตร์

4.ค้นหานักเรียนที่มีทักษะความสามารถคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ 180IQ

5.นักเรียนทัศนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

จำนวนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 180IQ

นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมการแข่งขัน 180 IQ ร้อยละ 80

ก.ค.55

-

3,000

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2555

กลยุทธ์ของโรงเรียน           ข้อ 3 ,ข้อ 5

มาตรฐานและตัวชี้วัด         มฐที่ 3-5 , 7 และ 10

งาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์สำเร็จ

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณ

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

กู้วิกฤติก่อนติด 0

1.ผู้เรียนสามารถพยากรณ์ผลการเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องก่อนติดศูนย์

2.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์

3.ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น 0 ไม่เกินร้อยละ 3

พ.ค.55-ก.ย.55

พ.ย.55-ก.พ.56

2,000

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2555

กลยุทธ์ของโรงเรียน           ข้อ 2-3

มาตรฐานและตัวชี้วัด         มฐที่ 3-4 และ 6-7และ10

งาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์สำเร็จ

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณ

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

โครงงานคณิตศาสตร์

1.นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆได้

2.มีเวทีในการจัดการแข่งขันความสมารถทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนในสถานศึกษา

 

1.จำนวนโครงงานคณิตศาสตร์

2.ผลการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ระดับจังหวัด

1.นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีโครงงานคณิตศาสตร์ที่สมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 80 %

2.นักเรียนที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับจังหวัดมีผลงานไม่ต่ำกว่าระดับเหรียญทองแดง

ก.ค-ส.ค55

-

10,000

 

งาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์สำเร็จ

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณ

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

โครงงานคณิตศาสตร์

3.พัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2555

กลยุทธ์ของโรงเรียน           ข้อ 3

มาตรฐานและตัวชี้วัด         มฐที่ 3-4 และ 6-7และ10

งาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์สำเร็จ

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณ

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

World  Math

1.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในสร้างศักยภาพด้านศิลปะ

2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงอัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ที่ผสมผสานบูรณาการระหว่างคณิตศาสตร์และศาสตร์อื่นๆให้มีความเป็นสากลมากขึ้น

3.ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

 

1.ผลงานนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ

2.ผลงานนักเรียนที่ถูกบันทึกเป็นคะแนน

 

 

1.การส่งผลงานของนักเรียน

2.ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลงานในระดับชั้น ระดับชั้นละ 5 ผลงาน

 

 

 

-

พ.ย.55-ก.พ.56

3,000

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2555

กลยุทธ์ของโรงเรียน           ข้อ 3

มาตรฐานและตัวชี้วัด         มฐที่ 3-4 , 6-7 และ 10

งาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์สำเร็จ

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณ

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

อบรม GSP

1.นักเรียนที่เข้ารับการอบรมสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการใช้โปรแกรม GSP

2.นักเรียนที่เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์โดยการใช้โปรแกรม GSP

1.นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน

2.นักเรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

1.ร้อยละ100ของนักเรียนที่เข้ารับการอบรม

2.ร้อยละ 80 ขึ้นไปของนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

 

 

 

 

 

 

ต.ค.55

-

8,000

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2555

กลยุทธ์ของโรงเรียน           ข้อ 2 ข้อ 5

มาตรฐานและตัวชี้วัด         มฐที่11

งาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์สำเร็จ

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณ

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

พัฒนาห้องศูนย์คณิตศาสตร์

 

มีห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีความพร้อมและมีบรรยากาศที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ได้รับวัสดุ อุปกรณ์ที่จัดซื้อครบตามความต้องการและตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

1.ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์มีความพร้อมและมีบรรยากาศที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน

2.ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

พ.ค.-ก.ย.55

พ.ย.55-ก.พ.56

3,000