แผนปฏิบัติการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  ปีการศึกษา 2555 (วิทยาศาสตร์)

กลยุทธ์ของโรงเรียน

มาตรฐานและตัวชี้วัด :      มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์

                                    มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

                                                มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

งาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์สำเร็จ

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณ

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

โครงการที่ 1:โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

 

 

 

 

ร้อยละ 100 % ได้วัสดุสำนักงาน

 

 

 

 

จัดซื้อวัสดุสำนักงานครบ 100 %

 

 

 

 

ครูและนักเรียนได้ใช้วัสดุสำนักงานตามที่วางแผน

 

 

 

 

/

 

 

 

 

/

 

 

 

 

20,000

 

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  ปีการศึกษา 2555

งาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์สำเร็จ

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณ

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

โครงการที่ 1:กิจกรรมที่ 2 จัดการเรียนรู้ตามรายวิชา

 

นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

 

นักเรียนร้อยละ 100

ได้เรียนรู้ตามสาระที่กำหนดในหลักสูตร

 

 

นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

 

/

 

/

71,100

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  ปีการศึกษา 2555

กลยุทธ์ของโรงเรียน

มาตรฐานและตัวชี้วัด:        มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์

                                    มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

                                                มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

งาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์สำเร็จ

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณ

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

โครงการที่ 2:โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนกิจกรรมที่ 1 นักสืบจิ๋ว

 

 

 

นักเรียนร้อยละ 75 ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถตามเกณฑ์

 

 

 

นักเรียนสามารถ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบ  และมีความคิดองค์รวม

 

 

 

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด  คิดอย่างเป็นระบบและมีความคิดแบบองค์รวม

 

 

 

/

 

 

 

/

 

 

 

2,000

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  ปีการศึกษา 2555

งาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์สำเร็จ

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณ

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

โครงการที่ 2:โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนกิจกรรมที่ 2 หมอดินน้อย

 

 

 

นักเรียนร้อยละ 75 ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถตามเกณฑ์

 

 

 

นักเรียนสามารถ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบ  และมีความคิดองค์รวม

 

 

 

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด  คิดอย่างเป็นระบบและมีความคิดแบบองค์รวม

 

 

 

/

 

 

 

/

 

 

 

7,000

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  ปีการศึกษา 2555

งาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์สำเร็จ

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณ

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

โครงการที่ 2:โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนกิจกรรมที่ 3 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 

 

 

นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

 

 

 

นักเรียนร้อยละ 100

ได้เรียนรู้ตามสาระที่กำหนดในหลักสูตร

 

 

 

 

นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

 

 

 

/

 

 

 

/

 

 

 

4,700

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  ปีการศึกษา 2555

งาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์สำเร็จ

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณ

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

โครงการที่ 2:โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนกิจกรรมที่ 4 พิชิต O-net

 

 

 

ผลการสอบ O-net ระดับม.3 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 30.77

ระดับ ม. 6  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 33.70

 

 

 

 

สอนเสริม O-net ตามแผนที่วางไว้

 

 

 

นักเรียนที่เข้าทดสอบ

O-net ได้รับการสอนเสริม

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

/

 

 

 

4,000

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  ปีการศึกษา 2555

งาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์สำเร็จ

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณ

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

โครงการที่ 2:โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนกิจกรรมที่ 5 พิชิต PISA

 

 

นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการฝึกทักษะการทำข้อสอบ

 

 

นักเรียนที่จะเข้าทดสอบ PISA ได้รับการฝึกทักษะการทำข้อสอบ

 

 

นักเรียนที่จะเข้าทดสอบ PISA ได้รับการฝึกทักษะการทำข้อสอบ

 

 

/

 

 

 

 

5,000

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  ปีการศึกษา 2555

งาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์สำเร็จ

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณ

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

โครงการที่ 2:โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนกิจกรรมที่ 6 Science digests online

 

 

 

เว็บไซด์ประชาสัมพันธ์ผลงานของครุและนักเรียน

 

 

 

ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดทำเว็บไซด์เพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 

 

 

ครูจัดทำเว็บไซด์เพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 

 

 

/

 

 

 

/

 

 

 

5,000

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  ปีการศึกษา 2555

งาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์สำเร็จ

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณ

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

โครงการที่ 2:โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนกิจกรรมที่ 7 ค่ายองค์รวม (กิจกรรมพัฒนาฯ)

 

 

 

นักเรียนร้อยละ 90 สามารถแสวงหาความรู้จากการเข้าค่าย

 

 

 

นักเรียนกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ระดับ ม.4 สามารถแสวงหาความรู้จากการเข้าค่าย

 

 

 

 

นักเรียนได้เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ 100%

 

 

 

 

/

 

 

 

10,000

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  ปีการศึกษา 2555

งาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์สำเร็จ

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณ

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

โครงการที่ 2:โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนกิจกรรมที่ 8 ใช้แหล่งเรียนรู้

 

 

 

นักเรียนร้อยละ 90 สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้

 

 

 

นักเรียนทุกระดับ สามารถแสวงหาความรู้จากการเข้าค่าย

 

 

 

 

นักเรียนได้เข้าร่วมการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้

 

 

 

/

 

 

 

/

 

 

 

5,000

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  ปีการศึกษา 2555

งาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์สำเร็จ

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณ

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

โครงการที่ 2:โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนกิจกรรมที่ 9 สัปดาห์วิทยาศาสตร์และแข่งขันทักษะ

 

 

 

นักเรียนร้อยละ 100 สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้

 

 

 

นักเรียนทุกระดับ สามารถแสวงหาความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

 

 

 

 

นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม การแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้

 

 

 

/

 

 

 

 

12,000

 

 แผนปฏิบัติการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  ปีการศึกษา 2555

งาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์สำเร็จ

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณ

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

โครงการที่ 2:โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนกิจกรรมที่ 10 โครงการเรียนรู้พฤกษศาสตร์โดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

/

 

 

 

20,000

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  ปีการศึกษา 2555

งาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เกณฑ์สำเร็จ

แผนการดำเนินงาน

งบประมาณ

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

โครงการที่ 2:โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนกิจกรรมที่ 12 โครงการวิจัยองค์ความรู้ท้องถิ่น

 

 

 

ครูร้อยละ 100 ทำวิจัยองค์ความรู้ท้องถิ่น

 

 

 

ครูทุกคนได้ทำวิจัยองค์ความรู้ท้องถิ่น

 

 

 

 

ครูทุกคนได้ทำวิจัยองค์ความรู้ท้องถิ่น

 

 

 

 

/

 

 

 

/

 

 

 

 

500