รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา 25

Read more

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ห้

Read more

ดาวน์โหลดใบสมัครม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ดาวน์โหลดใบสมัครม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ใบสมัครห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นม.1 ใบสมัครห้องเรียนปกติ&

Read more

ประชุมเตรียมการรับเสด็จหน่วยแพทย์ พอ.สว

    ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 , นายเอนก ตาคำ ผู้อำนวยก

Read more

รับสมัครนักเรียนประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนเดิมเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

รับสมัครนักเรียนประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนเดิมเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเ

Read more