ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๓ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

นายเอนก ตาคำ ผู้อำนวยการ

อ่านต่อ

พลเรือตรีลือชัย ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการเดินทางหมู่บิน ฮ.พระที่นั่ง หัวหน้าคณะตรวจพื้นที่สนามจอด โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

นายเอนก ตาคำ ผู้อำนวยการ

อ่านต่อ