พลเรือตรีลือชัย ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการเดินทางหมู่บิน ฮ.พระที่นั่ง หัวหน้าคณะตรวจพื้นที่สนามจอด โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

นายเอนก ตาคำ ผู้อำนวยการ

Read more