ประชุมเตรียมการรับเสด็จหน่วยแพทย์ พอ.สว

   

ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 , นายเอนก ตาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดเชียงราย โดยนายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. พร้อมคณะพอ.สว. จำนวน 4 ท่าน และคณะนายทหารกรมราชองครักษ์ ได้เดินทางมาสำรวจพื้นที่พร้อมประชุมเตรียมการฯ ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ใส่ความเห็น