กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ของนักเรียนชั้น ม.1, ม.2, ม.3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคมและหน่วยอนุรักษ์และการจัดการต้นน้ำแม่จัน ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น