เดินเพื่อสุขภาพชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าซาง

นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอพร้อมด้วย นายเอนก ตาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพครั้งที่ ๑๐ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายเป็นผู้จัดขึ้น ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคมและชุมชนตำบลป่าซาง โดยจุดประสงค์การเดินครั้งนี้เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรงของกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน

ใส่ความเห็น