รับสมัครนักเรียนระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  จำนวนรับ 30 คน
รับสมัคร 20-24 ก.พ. 2560
ประกาศรายชื่อ 3 มี.ค. 2560
สอบคัดเลือก 4 มี.ค. 2560
ประกาศผลการคัดเลือก 9 มี.ค. 2560
รายงานตัว 12 มี.ค. 2560

ห้องเรียนปกติ จำนวนรับ 360 คน
รับสมัคร 27-30 มี.ค. 2560
ประกาศรายชื่อ 7 เม.ย. 2560
สอบคัดเลือก  8 เม.ย. 2560
ประกาศผลการคัดเลือก 12 เม.ย. 2560
รายงานตัว 19 เม.ย. 2560

หมายเหตุ
1. การสมัครสอบ กรอกใบสมัคร ณ ศาลารัชมังคลาภิเษก โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2. สถานที่ยื่นใบสมัคร ดำเนินการสอบคัดเลือก และรายงานตัว/มอบตัว คือ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3. หลักฐานการสมัคร
3.1 ใบสมัครตามรูปแบบของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ที่กรอกข้อมูล และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว เรียบร้อยแล้ว
3.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ป.พ.1)
3.3 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (แต่งการเครื่องแบบนักเรียน) จำนวน 2 ใบ
3.4 สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน จำนวน 2 ชุด


ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
จำนวนรับ 30 คน
รับสมัคร 20-24 ก.พ. 2560
ประกาศรายชื่อ 4 มี.ค. 2560
สอบคัดเลือก 5 มี.ค. 2560
ประกาศผลการคัดเลือก 10 มี.ค. 2560
รายงานตัว 12 มี.ค. 2560

ห้องเรียนปกติ จำนวนรับ 360 คน
รับสมัคร 27-30 มี.ค. 2560
ประกาศรายชื่อ 1 เม.ย. 2560
สอบคัดเลือก  2 เม.ย. 2560
ประกาศผลการคัดเลือก 6 เม.ย. 2560
รายงานตัว 20 เม.ย. 2560

หมายเหตุ
1. การสมัครสอบ กรอกใบสมัคร ณ ศาลารัชมังคลาภิเษก โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
2. สถานที่ยื่นใบสมัคร ดำเนินการสอบคัดเลือก และรายงานตัว/มอบตัว คือ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3. คุณสมบัติของนักเรียน
3.1 ห้องเรียนพิเศษ
    1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า
    2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นไปตามแต่ละสถานศึกษากำหนด แต่ไม่ต่ำกว่า 2.75
   3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นไปตามแต่ละสถานศึกษากำหนด แต่ไม่ต่ำกว่า 2.75ดาวน์โหลดใบสมัคร
ใบสมัครห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นม.1

ใบสมัครห้องเรียนปกติ ระดับชั้นม.1
ใบสมัครห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นม.4
ใบสมัครห้องเรียนปกติ ระดับชั้นม.4

ใส่ความเห็น