เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางจรัสขวัญ เกเย็น

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางจรัสขวัญ เกเย็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สมบัติของเส้นขนานที่เกี่ยวกับมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัด
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เส้นขนาน 

 

 

ใส่ความเห็น