รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

วันที่ 4 เมษายน 2560 ลงทะเบียน ณ หอประชุม เวลา 8.00 น.

หมายเหตุ
1. นักเรียนที่ขึ้นรับเกียรติบัตรต้องแต่งกายชุดนักเรียน ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ห้ามทำสีผม
2. นักเรียนที่ไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง ผู้ปกครองรับแทนได้ ในเวลา 13.00 น. ที่ห้องวิชาการ

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นรับประกาศนียบัตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นรับประกาศนียบัตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ใส่ความเห็น