ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเพื่อขอศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเพื่อขอศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวม.1

 


 

 มอบตัวเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00น.
ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

หลักฐานการมอบตัว
1. ใบมอบตัวตามรูปแบบโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ที่กรอกข้อมูลและติดรูปถ่ายนักเรียนขนาด  1 นิ้ว
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนปพ.1:ป (ชั้นป.6) ฉบับจริง และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาทะเบียนบ้านของปกครอง  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีนักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดา มารดา) จำนวน 1 ฉบับ

ค่าใช้จ่าย ประมาณ 3,150 บาท

 

หมายเหตุ : ให้นักเรียนใส่ชุดนักเรียนในแบบฟอร์มโรงเรียนเดิม พร้อมด้วยผู้ปกครอง มามอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด
(หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามงานวิชาการ เบอร์โทร 053-771645)

ใส่ความเห็น