การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

โรงเรียนแม่จันวิทยาคมได้เป็นศูนย์การอบรมฯ สะเต็มศึกษา ศูนย์ที่ 26 ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ETV และ OBEC Channel ไปที่ ศูนย์การอบรมของทุกสังกัด ทั่วประเทศ ซึ่งจะแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1. กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 19 – 21 เมษายน 2560
2. กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 26 – 28 เมษายน 2560
3. กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2560
และทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก ดร. ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการบรูณาการสะเต็มศึกษาทางไกล โดยใช้วิธีเปิดการอบรมทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
จากสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 

ใส่ความเห็น