การอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ของคณะครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะครูโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะครูโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

ใส่ความเห็น