ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
ได้จัดตั้งขึ้นในปีการศึกษา  2502
ตามหนังสือของ กระทรวงศึกษาธิการที่ ศธ 4501/2502
ลงวันที่  19  มีนาคม  2502  นับเป็นโรงเรียนลำดับที่ 22 ของจังหวัดเชียงราย
เปิดสอน ณ โรงอาหารของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ต่อมาได้ย้ายมาใช้สถานที่โรงเรียนบ้านแม่จัน
จนกระทั่งปีบประมาณ 2505 จึงได้ย้ายมาใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์
เลขที่ 65 หมู่ 3  ตำบลป่าซาง  อำเภอแม่จันจัดตั้งเป็นโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนได้ใช้สถานที่แห่งนี้
เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนเริ่มทำการสอน  ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2505 เป็นต้นมา