วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดการเรียนกาสอน และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยี และการวิจัย  มุ่งพัฒนาให้นักเรียนสื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา มีสมรรถนะด้านการคิก ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  รักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา วัฒนธรรมของชาติ และมีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

  1. พัฒนาการศึกษาโดยใช้การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
  2. ระดมทรัพยากร ตามสภาพความต้องการและจำเป็น  เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
  3. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกตามมาตรฐานการศึกษา และรักษ์ความเป็นไทย
  4. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีจิตวิญญาณความเป็นครูและปฏิบัติงานได้ตามาตรฐานวิชาชีพ
  5. ส่งเสริมครูผู้สอนให้ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการ
  6. สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับประเทศและระหว่างประเทศ