เป้าหมาย กลยุทธ์

เป้าหมาย

1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
2. โรงเรียนมีทรัพยากร เทคโนโลยี  เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกตามมาตรฐานการศึกษา และรักษ์ความเป็นไทย
4. บุคลากรมีจิตวิญญาณความเป็นครูและปฏิบัติงานได้ตามาตรฐานวิชาชีพ
5. ครูมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเทียบเคียงมาตรฐานสากล
6. โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนา ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับประเทศและระหว่างประเทศ

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริม/ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนรักษ์สิ่งแวดล้อมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชาติ
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 6  ระดมสรรพกำลังจากเครือข่ายร่วมพัฒนาในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศเพ่อพัฒนาการศึกษา