เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

เอกลักษณ์

การเรียนรู้แบบบูรณาการ

อัตลักษณ์

นักเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นผู้มีความสุภาพ อ่อนน้อม