วัฒนธรรมองค์กร

“MWK” M : Management under Quality system คือ การจัดการด้วยระบบคุณภาพ
W : Work in harmony คือ การทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคี
K : Knowledge with ethics คือ ความรู้คู่คุณธรรม