ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
ตั้งอยู่ที่  65 หมู่ 3  ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน   จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์   57110   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
โทรศัพท์: 0-5377-1787
โทรสาร:  0-5377-1545
E-mail:  mwk2502@hotmail .com
Website:  http://www.mwk.ac.th