ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเพื่อขอศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม มอบตัวเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00น.
ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

หลักฐานการมอบตัว
1. ใบมอบตัวตามรูปแบบโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ที่กรอกข้อมูลและติดรูปถ่ายนักเรียนขนาด  1 นิ้ว
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนปพ.1:ป (ชั้นม.1) ปพ.1:บ (ชั้นม.4) ฉบับจริง และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาทะเบียนบ้านของปกครอง  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีนักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดา มารดา) จำนวน 1 ฉบับ


ค่าใช้จ่าย ประมาณ 2,800 บาท (รวมค่าถ่ายรูปใหม่ และค่ากระเป๋าโรงเรียน)

 

หมายเหตุ : ให้นักเรียนใส่ชุดนักเรียนในแบบฟอร์มโรงเรียนเดิม พร้อมด้วยผู้ปกครองมามอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนด
(หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามงานแนะแนวหรือ ครูจันทร์เพ็ญ  ไทยใหม่ 081-7069963)