การแข่งขันทักษะสะเต็มศึกษาเนื่องในงาน Thailand STEM Festival ระดับภาคเหนือตอนบน

การแข่งขันทักษะสะเต็มศึกษาเนื่องในงาน Thailand STEM Festival ระดับภาคเหนือตอนบน ณ โรงเรียน…

อ่านต่อ

โครงการ คิดดี ทำดี เพื่อศักดิ์ศรีเมืองเชียงราย ของชมรมคนดีศรีเชียงราย

ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วม โครงการคิดดี ทำดี เพื่อศ…

อ่านต่อ

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการจรัล แก้วเป็ง

คณะผู้บริหารและคณะครูบุคลากรโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้เข้าร่วมต้อนรับผู้อำนวยการจรัล แก้วเป…

อ่านต่อ

การอบรมการแยกขยะให้แก่นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

การอบรมให้ความรู้การแยกขยะให้แก่นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑…

อ่านต่อ

มุทิตาจิต ราตรี เหลือง-ดำ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

งานเกษียณอายุราชการครูและการแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕…

อ่านต่อ

“รวงทอง ลาทุ่ง” พิธีมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะผู้บริหารและคณะครูและนักเรียนเข้าร่วม พิธีมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.…

อ่านต่อ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมเข้าค่าย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมเข้าค่าย ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอ…

อ่านต่อ

ค่ายอบรม คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔

ค่ายอบรม คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔…

อ่านต่อ