การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทักษะ เรื่อง เส้นขนาน

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทักษะเรื่อง เส้นขนาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช…

อ่านต่อ

ชุดการสอน เรื่อง พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์

ชุดการสอน เรื่อง พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ เจ้าของผลงาน : นายธวัชชัย ยะถา ดาวน์โหลด

อ่านต่อ