โรงเรียนแม่จันวิทยาคมร่วมกับโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ จัดงานวันครู ๒๕๖๑ “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑