โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านคณิตศาสตร์

ไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพ…

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการ ภาคี 4 ฝ่าย เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ ๖๐ ปี

การประชุมคณะกรรมการ ภาคี ๔ ฝ่าย เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ ๖๐ ปี แม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๑๐ ก…

อ่านต่อ

โครงการอบรมเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเทคนิคการคิดเ…

อ่านต่อ

งานสืบสานวัฒนธรรมล้านนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด งานสืบสานวัฒนธรรมล้…

อ่านต่อ

การรายงานการนำเสนอประกอบการพิจารณาการขออาคารเรียน ๓๒๔ล/๕๕ข

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่่จันวิทยาคม เป็นประธานในการประชุม การรายงานการนำเสน…

อ่านต่อ

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม “ครูผู้ช่วย”

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม “ครูผู้ช่วย” โรงเรียนแม่จันวิทยาคม …

อ่านต่อ

วันวัฒนธรรมจีน – เกาหลี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันวัฒนธร…

อ่านต่อ

พิธีมอบเงินกองทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา

พิธีมอบเงินกองทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ…

อ่านต่อ

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑-…

อ่านต่อ