พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

นายเอนก ตาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคมและคณะครูเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำ…

อ่านต่อ

รางวัลชนะเลิศอับดับ ๑ ระดับเหรียญทอง โครงงานชุดต้นแบบเครื่องตรวจกระดาษคำตอบโดยใช้ แอพพลิเคชั่น Zipgrade

งานสะเต็มศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้ส่งโครงงานเรื่อง ชุดต้นแบบเครื่องตรวจกระดาษคำตอบโด…

อ่านต่อ

นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคมได้เข้าร่วมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ โรงเรียนแม่จันวิทยาคมได้เข้าร่วมทดสอบทางการศึกษาระดับช…

อ่านต่อ