ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทนักเรียนโควตานักเรียนเดิม

รายงานตัววันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนแม่จันวิทยาคม หากนั…

อ่านต่อ