โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านคณิตศาสตร์

ไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานในพ…

อ่านต่อ