กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์ ๒๕๖๐

กีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์ ๒๕๖๐ จัดขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

Leave a Comment