การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย สายสัมพันธ์ แม่จันเกมส์ ประจำปี 2560

การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงรายสายสัมพันธ์ แม่จันเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่๑๗-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

Leave a Comment