ค่ายเพชรภาษาพัฒนาทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ค่ายเพชรภาษาพัฒนาทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดขึ้น ในวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

Leave a Comment