การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน

การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธื พ.ศ. ๒๕๖๑