กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี

  กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม และ หน่วยอนุรักษ์ต้นน้ำ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประกอบด้วย กิจกรรมเดินทางไกล การอยู่ค่ายพักแรม การเข้าเรียนรู้ตามฐานต่าง ๆ