พิธีมอบเกรียติบัตรในโครงการประเมินความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

นายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ได้มอบเกรียติบัตรแสดงความความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในโครงการประเมินความเป็นเลิศทางคณิตศารตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

Leave a Comment