พิธีปฐมนิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์ วิชาชีพแผนการเรียนรู้ทวิศึกษา สาขาการบัญชี

พิธีปฐมนิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์ วิชาชีพแผนการเรียนรู้ทวิศึกษา (การบัญชี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

Leave a Comment