พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

 

 

 

Leave a Comment