การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

Leave a Comment