การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com