รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ถึง ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศาลาราชมังคลาภิเษก โรงเรียนแม่จันวิทยาคม