โครงการบรรพชาอุปสมบททายาทพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โครงการบรรพชาอุปสมบททายาทพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑