การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน มัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม