การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ครูผู้สอนมัธยมศึกษาตอนต้น

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอนมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ ๕-๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์อบรมการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

Leave a Comment