การประชุมสัญจรพบเพื่อนครู สพม.36 ร่วมกับสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย

การประชุมสัญจรพบเพื่อนครู สพม.36 ร่วมกับสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จัดขึ้นในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย