พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดขึ้นในวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม