การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทักษะ เรื่อง เส้นขนาน

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทักษะเรื่อง เส้นขนาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เจ้าของผลงาน : นางจรัสขวัญ เกเย็น

บทคัดย่อ(เผยแพร่)