รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม “คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2” ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ และวันสิทธิมนุษยชน ปี 2561 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งจัดการแข่งขันในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา มีโรงเรียนเข้าร่วมกว่า 40 โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน โดยตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขัน คือ น.ส.ดวงพร ผ่าว้อ ชั้น ม. 6/2 และ น.ส.รัตน์ธิดา หล้ามา ชั้น ม.6/5 ได้รับโล่รางวัล/เกียรติบัตร/เงินรางวัล 2,000 บาท และได้รับสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Leave a Comment