นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคมได้เข้าร่วมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ โรงเรียนแม่จันวิทยาคมได้เข้าร่วมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคมผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด จำนวน ๙ คน