รางวัลชนะเลิศอับดับ ๑ ระดับเหรียญทอง โครงงานชุดต้นแบบเครื่องตรวจกระดาษคำตอบโดยใช้ แอพพลิเคชั่น Zipgrade

งานสะเต็มศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้ส่งโครงงานเรื่อง ชุดต้นแบบเครื่องตรวจกระดาษคำตอบโดยใช้ แอพพลิเคชั่น Zipgrade เข้าร่วมประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคเหนือตอนบน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดย นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศอับดับ ๑ ระดับเหรียญทอง และได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือตอนบนไปเข้าร่วมประกวดสะเต็มศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับประเทศต่อไป