ปฐมนิเทศโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

Leave a Comment